رییس بخش بهره برداری تصفیه خانه های کرج

یادآور شد: در بخش دوم تصفیه خانه فاضلاب شهرستان کرج تمام الزامات و استانداردهای زیست محیطی رعایت شده است.

لیلا حیاتی افزود: ۱۰ درصد پساب ها در تصفیه خانه فاضلاب کرج برای مصارف کشاورزی به کود تبدیل می شود.

این مسئول در پایان افزود:  در مجموع امکان تصفیه ۳۵ درصد فاضلاب های استان البرز فراهم شده و تلاش ها بر توسعه طرح های جمع آوری فاضلاب و بازچرخانی آن برای آبیاری کشاورزی و صنعتی معطوف شده است.